Odstoupení od smlouvy

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 Právo odstoupit od smlouvy

1.1.      Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do čtrnácti (14) dnů od převzetí plnění.

1.2.      Práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy se však kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nevztahují na smlouvy:

1.2.1.      na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty čtrnácti (14) dnů od převzetí plnění,

1.2.2.      na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

1.2.3.      na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

1.2.4.      na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

1.2.5.      na dodávku novin, periodik a časopisů,

1.2.6.      spočívajících ve hře nebo loterii.

1.3.      Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího rumunská 26, Praha 2, 120 00 či jeho emailovou adresu. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

  1. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.
  2. Zboží musí být prodávajícímu zasláno nebo předáno na jeho provozovně bez zbytečného odkladu nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odeslání odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu a to na adresu provozovny prodávajícího rumunská 26, Praha 2, 120 00.
  3. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, bez známek užívání, neopotřebené a v původním obalu.
  4. Zboží musí být vráceno s veškerým příslušenstvím.
  5. Kupující bere na vědomí, že dopravu vraceného zboží prodávajícímu hradí kupující.
  6. Kupující bere na vědomí, že mu bude účtovaná pokuta ve výši 100 Kč za každý den v prodlení navrácení zboží
  7. Důsledky odstoupení od smlouvy

8.1.       Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.2 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno, částečně spotřebováno, nebo nejeví známky užívání. Kupující bere na vědomí, že náklady, které vzniknou prodávajícímu kvůli přezkoumání vraceného zboží, mohou být kupujícímu naúčtovány a následně jednostranně započteny proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.2.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím pokud se tak dohodnou.

8.3.      Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, nebo bude jevit známky užívání, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 5.2 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.4.      Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

8.5.      Prodávající si vyhrazuje právo účtovat nárok na práci při uvedení zboží do původního stavu. Cena nejčastějšího úkonu je uvedení tabletu do předprodejního stavu: 999Kč s DPH.


VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy

Nehodící(*) vyškrtněte a dále vyplňte vlastní údaje

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy:

 

Korespondenční adresa pro reklamace – prodejce:

 

EMITI System s.r.o.

Rumunská 26

Praha 2, 120 00

 

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*).

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

 

......................................................................................................................................

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*)

 

......................................................................................................................................

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*)

 

......................................................................................................................................

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

......................................................................................................................................

 

Datum

 

......................................................................................................................................